Regulamin wynajmu

Ogólne warunki wynajmu namiotów oraz sprzętu eventowego Outdoor Events

OGÓLNE ZASADY WYNAJMU

1. Firma Outdoor Events prowadzi wynajem tylko i wyłącznie z własnym transportem, montażem i demontażem, co jest gwarancją właściwego zabezpieczenia sprzętu oraz wysokiej jakości usług.

2. Namioty oraz wyposażenie eventowe wynajmowane są wyłącznie do celów organizacji wszelkiego rodzaju imprez plenerowych (zewnętrznych) oraz odbywających się wewnątrz budynków i innych pomieszczeń. Zabronione jest używanie sprzętu do celów, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia lub dewastacji, takich jak: zadaszenie grilli, ognisk, innych palenisk. Ponadto w namiotach obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz innych substancji, które niekorzystnie mogą wpłynąć na kolor i zapach materiału, z którego są wykonane.

3. Zamówienie usługi w Outdoor Events dokonuje się na podstawie pisemnej korespondencji, następnie sporządzany jest formularz zamówienia lub umowa wynajmu.

ZAMÓWIENIE

4. Firma Outdoor Events nie przyjmuje zamówień telefonicznych. Złożeniem zamówienia następuje po wysłaniu przez klienta e-maila. Potwierdzeniem rezerwacji jest wysłany przez nas drogą mailową formularz zamówienia lub umowa.

5. W sytuacji gdy, klient zrezygnuje z całości bądź wycofa się z części zamówienia, na krócej niż 7 dni przed planowanym montażem, całkowita kwota zamówienia nie podlega obniżeniu.

6. Płatność dokonywana jest gotówką po zakończeniu montażu lub przedpłatą w formie przelewu, chyba, że strony ustalą inaczej.

CENA

7. Wszystkie zapytania wyceniane się indywidualnie. Na cenę mają wpływ następujące czynniki: wielkość zamówienia, termin, okres oraz miejsce wynajmu oraz rodzaj podłoża montażowego.

8. Opłata za transport liczona jest oddzielnie i zależy od tonażu, liczby sprzętu, miejsca docelowego imprezy oraz rodzaju transportu.

9. Cena za montaż i demontaż wkalkulowana jest w koszt wynajmu sprzętu, jeśli obejmuje wynajem na poziomie „0” przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu. Wszystkie inne lokalizacje lub/i przenoszenie sprzętów do miejsca  oddalonego od miejsca rozładunku musi zostać wcześniej zgłoszone i podlega osobnej wycenie.

10. Minimalnym  czasem wynajmu namiotu oraz dodatkowego sprzętu to jedna doba, z możliwością montażu w przeddzień imprezy i demontażu po, chyba, że strony ustalą inaczej. Wówczas dokładna data montażu i demontażu zostaje określona w formularzu zamówienia lub umowie.

MONTAŻ I DEMONTAŻ

11. Klient jest zobowiązany do udostępnienia  dojazdu do miejsca montażu w określonym wcześniej czasie i terminie oraz zorganizowanie  wszelkich zezwoleń na wjazd lub/i przepustek dla ekipy montażowej.

12. Klient zapewnia wykonawcy możliwie jak najkrótszy dystansy pomiędzy  punktem rozładunku a miejscem docelowym (maksimum 15m), w innym przypadku należy wiązać się z dodatkową opłata.

13. Najemca zapewnia kontakt telefoniczny do organizatora imprezy (jeśli sam nim nie jest) lub/i  do szefa służb ochrony (jeśli występuje). Nie dostosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować opóźnieniami  w montażu, nie powstałymi z winy wykonawcy, za co odpowiada klient.

14. Klient lub wskazana uprzednio w formularzu zamówienia  reprezentująca go jest zobowiązany dokonać odbioru jakościowego i ilościowego sprzętu w chwili jego wydania.  Za chwilę wydania Strony przyjmują podpisane przez najemcę lub osobę do tego upoważnioną protokołu zdawczo-odbiorczego. Brak kontaktu z najemcą lub osobą przez niego upoważnioną skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy klienta.

15. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. silny wiatr o porywach powyżej 40km/h,opady  deszczu lub śniegu, burze itp.) montaż namiotów może ulec wstrzymaniu, opóźnieniu w czasie lub też zostać całkowicie odwołany.

16. Z przyczyn ekstremalnych warunków pogodowych nasz firma może podjąć decyzję o niezwłocznym demontażu sprzętu z względów bezpieczeństwa osób i mienia. Decyzję swoją podejmuje na podstawie analizy numerycznej prognozy pogody oraz map meteorologicznych między innymi: ICM Uniwersytetu Warszawskiego, IMGW, Windy, Skywarn.

17. Firma Outdoor Events posiada stosowne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

18. Wszystkie sytuacje wynikające z winy klienta przyczyniające się do przestojów ekipy montażowej stanowią dodatkowy koszt obliczany indywidualnie .

REGUŁY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU EVENTOWEGO

19. W czasie trwania umowy odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt leży po stronie najemcy do momentu zdania go wykonawcy, w tym zalania od farb, jedzenia itp., rozcięcia, rozdarcia, inne uszkodzenia plandek lub/i konstrukcji stelaża. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego samego lub osoby trzecie.

20. Najemca zdaje sprzęt w stanie niepogorszonym .

21. Zabrania się naklejania wszelkiego rodzaju nalepek, taśm itp. mogących powodować ślady lub przebarwienia na stelażach, plandekach lub innych elementach sprzętu eventowego, nakłuwania, wiercenia, wbijania gwoździ, wieszania ostrych przedmiotów.

22. Od momentu odebrania sprzętu,  klient na w obowiązku nadzór nad wynajmowanym sprzętem, co oznacza, że musi monitować wykonawcy wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie sprzętu.

23. Bezwzględnie zabrania się wszelkich modyfikacji w elementach zabezpieczających  namioty, w tym przede wszystkim demontowania odciągów lub kotw lub zdejmowania betonowych dociążeń z nóg.

Przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018r. w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana/Firmy dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Firma OUTDOOR EVENTS Marek Moskwa, jako administrator przetwarza Pani/Pana/Firmy dane w celach związanych z realizacją współpracy.

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma szczegółowy informacjami poniżej:

1. Nasze dane kontaktowe to: Outdoor Events, Walewice 35, 97-425 Zelów, tel. 600 45 10 45, email: biuro@outdoor-events.pl, strona internetowa: www.namiotynaimprezy,pl oraz www.outdoor-events.pl

2. Pani/Pan/Firmy dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan/Firma sprzeciw wobec ich przetwarzania.

3. Przysługuje Pani/Panu/ Firmie prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo sprzeciwu i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.0

4. Dane Pani/Pana/Firmy przetwarzane są wyłącznie do wykonywania zamówień, przedstawiania informacji o oferowanych i o nowych produktach, informacji o działalności firmy.

5. Dane Pani/Pana/Firmy nie są udostępniane innym podmiotom.

6. Przysługuje Pani/Panu/ Firmie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Firma, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Outdoor Events naruszają przepisy Rozporządzenia.

Pobierz regulamin w formacie PDF: Regulamin wynajmu Outdoor Events